Karlovac, 09. lipnja 2021.
Ur.broj: 283-1
Temeljem članka 23. Izjave o osnivanju tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac, Odluke o obvezama i poslovima na provođenju Manifestacije „Zvjezdano ljeto 2021.“ KLASA: 020-04/21-01/59, URBROJ: 2133/01-08-02/02-21-3 od 12.05.2021. god. i Odluke gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Zvjezdano ljeto 2021.“ KLASA: 610-01/21-01/04, URBROJ: 2133/01-09/03-21-1 od 09.06.2021., objavljuje se

NATJEČAJ
za najam javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji
”Zvjezdano ljeto 2021.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. jedan od Izvršnih organizatora manifestacije „Zvjezdano ljeto 2021.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja se održava prigodom obilježavanja i proslave Dana grada Karlovca.

U okviru Manifestacije potrebno je u vremenu od 23. lipnja do 13. srpnja 2021. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim napravama;

I. Lokacije, namjena i početne cijene

1. BANIJA, GAZA – „IVANJSKI KRIJES (23.06.2021.)
Obvezno radno vrijeme od 16:00 do 24:00 sati, dozvoljeno radno vrijeme od 14:30 do 24:00 sati.
1.1. Ugostiteljska djelatnost – vlastiti pokretni objekt
Početna cijena: 100,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji,
Namjena: piće ili hrana i piće
Ukupan broj lokacija (Shema „Ivanjski krijes 2021“ u privitku; U1, U2, U3) – 3 lokacije.
1.2. Trgovačka djelatnost – vlastita pokretna naprava (VPN), najveća dozvoljena površina 6,00 m²
Početna cijena: 20,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji,
Namjena: konditorski proizvodi, lepinje, fritule, kokice, baloni i sl.
Ukupan broj lokacija (Shema „Ivanjski krijes 2021“ u privitku; VPN 1 do VPN 15) – 15 lokacija.
1.3. Trgovačka djelatnost – tipski štand KA-1
Početna cijena: 20,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji (štandu),
Namjena: trgovačka djelatnost, vlastiti proizvodi OPG-a, udruga
Ukupan broj lokacija (Shema „Ivanjski krijes 2021“ u privitku; Š 1 do Š6) – 6 lokacija.

2. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA – „DNEVNI BORAVAK“ (03. – 13.7.2021.)
Obvezno radno vrijeme od 16:00 do 24:00 sati
2.1. Ugostiteljska djelatnost – tipska drvena kućica 2,8 x 1,8 m
Početna cijena: 1000,00 kuna + PDV
Namjena: piće ili hrana i piće; obvezna ponuda mora sadržavati minimalno dvije vrste kave,
koktela, vina, piva, žestokih pića, a poželjno je da uključuje slastice i hranu
Ukupan broj lokacija (Shema „Trg bana J. Jelačića 2021“ u privitku; U1,) – 1 lokacija

3. KOŠARKAŠKO IGRALIŠTE U ŠANCU (24.06. – 09.07. 2021.) – Šetalište Z. Švegara,
Obvezno radno vrijeme od 18:00 do 24:00 u dane održavanja programa
3.1. Trgovačka djelatnost – vlastita pokretna naprava (VPN), najveća dozvoljena površina 6,00 m²
Početna cijena: 100,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji dnevno,
Namjena: konditorski proizvodi, lepinje, fritule, kokice, baloni i sl.
Ukupan broj lokacija: 2 lokacije uz šetnicu Šetalište Z. Švegara

4. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA – „DAN GRADA“ (11. – 13.7.2021.)
Obvezno radno vrijeme od 18:00 do 24:00 sati.
4.1. Ugostiteljska djelatnost – tipska drvena kućica 3,0 x 4,0 m
Početna cijena: 300,00 kuna + PDV
Namjena: hrana i piće
Ukupan broj lokacija (Shema „Trg bana J. Jelačića 2021“ u privitku; U2,) – 1 lokacija
4.2. Štand – drveni tipski štand KA-1
Početna cijena: 60,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji (štandu)
Namjena: vlastiti proizvodi OPG-ova i udruga, suveniri
Ukupan broj lokacija (skica rasporeda u privitku; Š1 do Š9) – 9 lokacija
4.3. Vlastita pokretna naprava – naprava trgovca, najveća dozvoljena površina 6,00 m²
Početna cijena: 300,00 kuna + PDV, po jednoj lokaciji
Namjena: konditorski proizvodi, lepinje, fritule, kokice, baloni i sl.
Ukupan broj lokacija (skica rasporeda u privitku; VPN1 do VPN5) – 5 lokacija
Radno vrijeme Manifestacije može se skratiti ili produžiti temeljem odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Karlovačke županije i Grada Karlovca.

III. Organizator osigurava tipske drvene kućice i drvene štandove, priključak el. energije do objekta, trošak potrošene el. energije – osim za Ivanjski krijes (23.06.2021.) gdje zakupnici samostalno osiguravaju izvor napajanja el. energijom, odvoz otpada i čišćenje vanjskih površina manifestacije, osiguranje prostora Manifestacije.

IV. Obveze ponuditelja – zakupnika
1. zakupnik je obvezan samostalno pribaviti sva potrebna odobrenja za obavljanje svoje djelatnosti, o svojem trošku,
2. zakupnik je obvezan raditi u utvrđenom radnom vremenu Manifestacije 3. zakupljenu javnu površinu ne smije dati u podzakup niti se pravo zakupa može prenositi na druge osobe,
4. zakupnik ne smije reklamirati djelatnosti drugih osoba osim vlastite tvrtke i/ili sponzora manifestacije,
5. zakupnik je obvezan o vlastitom trošku održavati sigurnost, red i čistoću zakupljenog prostora/objekta.
6. zakupnik je dužan u/na zakupljenom objektu omogućiti postavljanje promotivnih materijala sponzora Manifestacije,
7. zakupnici montažnih objekata dužni su o vlastitom trošku osigurati unutarnje osvjetljenje objekta i prigodno uređenje (dekoraciju) prema uputama Organizatora/Izvršnih organizatora,
8. zakupnik samostalno i o vlastitom trošku osigurava priključenje trošila unutar objekta,
9. svi zakupnici montažnih objekata dužni su osigurati unutarnje osvjetljenje objekta,
10. svi zakupnici dužni su se pridržavati epidemioloških mjera, općih i posebnih preporuka donesenih od strane Stožera civilne zaštite i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radi sprečavanja širenja virusa SARS-COV-2 odnosno zarazne bolesti COVID-19.

V. Sadržaj prijava / ponuda
Obrazac pisane ponude za ugostiteljstvo mora sadržavati:
– Naziv tvrtke, obrta ili fizičke osobe s OIB-om,
– Kontakt podatke: adresa, e-mail, br. telefona i/ili mobitela,
– Oznaku lokacije za koju se podnosi ponuda,
– Ponuđeni iznos zakupa u kunama,
– Presliku rješenja o upisu djelatnosti,
– Detaljan opis ugostiteljske ponude (pića, hrana, – brza jela, slastice, ) a za Dnevni boravak i popis minimalne ponude koja se traži,
– Popis sudjelovanja na sličnim manifestacijama,
– Ponude obavezno moraju biti pisane na računalu, sa svim traženim podacima i traženom dokumentacijom,
– Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja.
Obrazac pisane ponude za trgovačku djelatnost (vlastite pokretne naprave, štandovi) i prigodnu prodaju OPG-ova i udruga mora sadržavati:
– Naziv tvrtke, obrta, OPG-a ili udruge s OIB-om i sjedištem,
– Rješenje o upisu u odgovarajući registar,
– Kontakt podatke: ime i prezime, adresa, e-mail, broj dostupnog telefona i/ili mobitela,
– Broj/oznaku lokacije za koju se podnosi ponuda
– Detaljan opis ponude (poželjno priložiti fotografije ponude),
– Ponuđeni iznos zakupa izražen u kunama,
– Iskazanu potrebu za priključak električne energije sa potrebnom snagom (u kW),
– Zakupnici lokacija za vlastite pokretne naprave obvezno dostaviti dimenzije i fotografiju iste,
– Ponude obavezno moraju biti pisane na računalu sa svim traženim podacima i traženom dokumentacijom.
– Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja

VI. Podnošenje prijava/ponuda, odabir, objava rezultata natječaja, posebni uvjeti i ugovaranje:
Uz ispunjenje ostalih (propisanih) uvjeta iz natječaja, najpovoljniji je ponuditelj koji ponudi najveći iznos zakupnine za pojedinu lokaciju.
Ukoliko pristignu dvije identične ponude, s istim iznosom ponuđene zakupnine ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

Odluku o najpovoljnijim ponuditeljima temeljem utvrđenih kriterija donosi Izvršni organizator Mladost d.o.o.. Odluka će se dostaviti svim sudionicima natječaja u roku od 3 dana od utvrđivanja rezultata natječaja i pozvati odabrane ponuditelje na sklapanje ugovora o zakupu s tvrtkom Mladost d.o.o..
Ugovor o zakupu zaključuje se u pisanom obliku, sukladno članku 8. Odluke gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Zvjezdano ljeto 2021.“ KLASA: 610-01/21-01/04, URBROJ: 2133/01-09/03-21-1 od 09.06.2021.
Prilikom zaključivanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan dostaviti dokaz o uplati ponuđene zakupnine.

Odabrani ponuditelj-i obvezan je zaključiti ugovor sa Izvršnim organizatorom najkasnije do 18. lipnja 2020., za lokaciju za koju je dao ponudu – u suprotnom se smatra da je ponuditelj odustao od svoje ponude i u tom slučaju Izvršni organizator može zaključiti ugovor sa drugim ponuditeljem.
Ugostitelj u vlastitoj organizaciji osigurava postavljanje pokretne ugostiteljske opreme. Dozvoljeno je i postavljanje pivarskih setova za konzumaciju hrane i pića, te druge odgovarajuće pokretne opreme.

Ugostitelji su dužni u kategoriji piva, radlera i cidera prodavati i promovirati isključivo proizvode Sponzora Manifestacije; tvrtke Heineken Hrvatska d.o.o., te ne smiju oglašavati trgovce koji su u tržišnoj utakmici s ovim sponzorom. U kategoriji meso i mesni proizvodi dopušteno je promoviranje isključivo proizvoda Sponzora Manifestacije; tvrtke PPK karlovačka mesna industrija d.d.
Ugostitelj ili trgovac se može prijaviti za jednu ili više lokacija. Za svaku lokaciju mora biti napisana posebna ponuda, a dokumentacija se prilaže samo uz jednu ponudu. Ugostitelj ili trgovac koji je podnio zahtjev za više lokacija može biti odabran za jednu ili više lokacija ovisno o utvrđenim kriterijima odabira, te broju pristiglih ponuda. Organizator zadržava pravo ponuditelju ponuditi drugu lokaciju od one koju je on odabrao, a on onda ima pravo prihvatiti ili odustati od ponude.

Ponude se podnose Izvršnom organizatoru, na adresu:
MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, sa naznakom;
JAVNI NATJEČAJ ”ZVJEZDANO LJETO 2021.“

Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora do 17. lipnja 2021. (četvrtak) do 12:00 sati – bez obzira na način dostave (osobno ili poštom). Neće se razmatrati nepravovremene i nepotpune ponude.

Rezultati natječaja utvrdit će se do 18. lipnja 2021. godine o čemu će ponuditelji biti obaviješteni na dostavljene kontakte isključivo elektroničkom poštom.
Rezultati natječaja objavljuju se na mrežnim stranicama Grada Karlovca i tvrtke Mladost d.o.o.
Izvršni organizator zadržava pravo ne odabrati niti jednu ponudu bez odgovornosti prema sudionicima natječaja i bez obrazloženja odluke.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem na e-adresi: [email protected]

Privitci:
Shema rasporeda „Ivanjski krijes 2021“
Shema rasporeda „Trg bana Josipa Jelačića 2021“
– Obrasci za podnošenje prijava/ponuda
Obrazac ponude – ugostitelji – trgovci Zvj.ljeto2021
Obrazac ponude-VPN_Zvj.ljeto2021

Skip to content