UR.BROJ: 41/2019
KARLOVAC, 15.02.2019.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

ZA FIJAKER TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KARLOVCA

Pisane ponude prikupljat će se od 18. veljače 2019. do 01. ožujka 2019. godine.

Pristigle ponude otvorit će Turističko vijeće TZ grada Karlovca na svojoj sjednici.

Naziv robe: FIJAKER
Datum proizvodnje: nije poznat
Datum nabave: 04.12.1998.
Opće stanje vozila: ispravno
Procijenjena tržišna vrijednost i početna cijena: 17.500,00 kuna

Razgledavanje fijakera  moguće je uz prethodnu najavu na telefon  tel: 047/615-115, na adresi ŠSD Mladost, Rakovac  1,  47000 Karlovac.

 Porez na stjecanje ili bilo kakve druge pristojbe plaća kupac.

 UVJETI SUDJELOVANJA ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA

U prikupljanju pisanih ponuda mogu sudjelovati PRAVNE i FIZIČKE OSOBE  pod uvjetom da su priložili potrebne preslike tražene dokumentacije. 
Napomena: Kada se upisuje ponuda  – ponuditelj upisuje vrijednost jednaku ili  veću od početne cijene.

POSTUPAK PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA

Javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda roba se prodaje ponuditelju koji je putem davanja pisane ponude ponudio najvišu cijenu u skladu s uvjetima sadržanim u oglasu s javnim pozivom za prikupljanje pisanih ponuda.

Ponuda se podnosi u pisanom obliku u izvorniku, u zapečaćenim omotnicama s napomenom „Ne otvaraj – za Javni poziv za prikupljanje pisanih ponuda za fijaker“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KARLOVCA
 Petra Zrinskog 3
 47000 Karlovac
 
Ponuda mora sadržavati sljedeće podatke:

1. podatke o podnositelju ponude (naziv, adresa, OIB, ime i prezime te telefonski broj ovlaštene osobe)
2. presliku identifikacijske isprave ponuditelja
3. o robi za koju se daje ponuda,
4. visinu ponuđene cijene
5. popis priloga uz ponudu i
6. potpis ponuditelja
  
Rok za podnošenje ponuda je 01. ožujak  2019.g. do 16 sati, a ponude pristigle nakon tog datuma i vremena neće se uvažiti.
 
Ponude se evidentiraju prema redoslijedu zaprimanja na način da se na omotnicama zaprimljenih ponuda naznačuje: urudžbeni broj, datum i vrijeme primitka. Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda obilježava se kao ponuda pristigla s zakašnjenjem. 

Turističko vijeće na svojoj sjednici otvara pristigle ponude te vrši odabir između ponuda koje ispunjavaju sve uvjete.

Ako je dostavljeno više ponuda s istom najvišom ponuđenom cijenom, Turističko vijeće će provesti dopunsko usmeno nadmetanje s davateljima tih ponuda.
Odluka o odabranoj ponudi bit će objavljena na web stranici TZ grada Karlovca www.visitkarlovac.hr

 

Skip to content