Poziv za kandidiranje manifestacija/događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednosti karlovačkog turističkog proizvoda, a time i razvoja turizma grada Karlovca. U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu te u cilju promocije cjelokupnog turističkog proizvoda grada, Turistička zajednica grada Karlovca će i sljedeće godine  sufinancirati:

1) kulturne, tradicijske i umjetničke manifestacije

2) zabavne manifestacije

3) sportske manifestacije

4) gastro manifestacije

5) i ostale

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe (organizatori manifestacija): udruge, zadruge, turističke agencije, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, javne ustanove, sportski klubovi i županijski sportski savezi, OPG-i, trgovačka društva i obrti. Neće se sufinancirati obljetnice, proslave i slične aktivnosti nego isključivo turističke manifestacije. Ukoliko manifestacija ima više suorganizatora, istu manifestaciju može kandidirati samo jedan suorganizator.

Ukupni fond Javnog poziva iznosi 70.000 kuna.

Realizacija ovog Javnog poziva podložna je promjenama pod utjecajem izvanrednih okolnosti i prilagođavat će se naknadnim odlukama Turističkog vijeća tokom 2022. godine.

Prihvatljivi troškovi:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • troškove promocije događanja (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online..),
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge troškove neposredne organizacije događanja, koje TZGK smatra opravdanim.

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 • kupnja nekretnina/prijevoznih sredstava,
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i troškovi prijevoza zaposlenih,porezi, doprinosi, kamate i sl.),
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator manifestacije/događanja obvezuje se objaviti logo TZ grada Karlovca te u svakoj medijskoj komunikaciji navoditi TZ grada Karlovca kao partnera.

U odabir će ući one manifestacije koje su organizirane na području grada Karlovca, a doprinose sljedećim ciljevima:

– stvaranje prepoznatljivog imidža karlovačkog turizma i promocija grada

– obogaćivanje, unapređenje i razvoj turističke ponude grada Karlovca kao turističke  destinacije

– povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa

Kriteriji za odobravanje potpora su:

 • Vrijeme održavanja programa
 • Trajanje programa
 • Tradicija održavanja programa/održivost
 • Osigurano financiranje programa (vlastita sredstva i ostalih subjekata)
 • Sudjelovanje više interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji programa
 • Promocija programa (medija plan i iznos sredstava za promociju)
 • Medijska pokrivenost manifestacije, PR plan komunikacije
 • Ekonomski i drugi učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od programa)

Za kandidiranje programa organizator mora dostaviti:

 1. ispunjen obrazac „Program za sufinanciranje 2022.“ objavljen na web stranicama  www.visitkarlovac.hr
 1. dokaz o pravnom statusu organizatora programa (preslika)
 2. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja uključujući turističku članarinu za obveznike koji podliježu plaćanju iste (potvrda ne smije biti starija od 30 dana)

Turistička zajednica grada Karlovca zadržava pravo od organizatora programa zatražiti dodatna pojašnjenja vezana za dostavljenu dokumentaciju. Komisija koju imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca temeljem pristiglih zahtjeva bodovat će programe sukladno utvrđenim kriterijima te sastaviti prijedlog koji će dostaviti Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Karlovca koje donosi konačnu odluku o odabiru programa. Ukoliko Turističko vijeće smatra da dostavljeni program nije odgovarajući zadržava pravo ne odabrati niti jedan bez obrazloženja.

Popis odabranih manifestacija/događanja  bit će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Karlovca .

Ponude programa podnose se isključivo poštom ili e-mailom na adresu:
Turistička zajednica grada Karlovca
Petra Zrinskog 3
47000 Karlovac
ili [email protected]

Rok za podnošenje ponuda je 26. 10. 2021. godine. U obzir će ući i ponude zaprimljene poštom sa navedenim datumom.

TZ grada Karlovca će s organizatorom odabranog programa sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Odobrenim iznosom sredstava direktno će se podmiriti dio stvarnog troška programa.

Organizator manifestacije/događanja po završetku je dužan u TZ grada Karlovca dostaviti:

− ispunjen obrazac izvješća o realizaciji manifestacije/događanja s posebnim naglaskom na osnovne ciljeve ovog Javnog poziva,

− fotografije (minimalno 2 fotografije za potrebe promocije događanja)

Ukoliko organizator manifestacije ne dostavi izvješće o realizaciji sufinanciranog programa gubi pravo na potporu prema Javnom pozivu za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2023. godini.
Dodatne informacije možete zatražiti pisanim putem na [email protected] najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

DOKUMENTI:

ODLUKA O POTPORAMA:

 

TZ grada Karlovca, u Karlovcu, 06. 10. 2021.

Skip to content