Objavljujemo tekst Javnog natječaja za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda TZ grada Karlovca, te Odluku o poništenju natječaja za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Karlovca od 12. prosinca

Na temelju članka 24. Statuta Turističke zajednice grada Karlovca Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca na svojoj 1. sjednici održanoj 03. svibnja 2018. godine donijelo je ODLUKU o poništenju natječaja za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Karlovca objavljenog u Narodnim novinama broj 123/2017 od 12. prosinca 2017. godine broj oglasa: 5983.

Tekst odluke možete preuzeti ovdje – odluka_o_ponistenju_natjecaja_za_direktora

Na temelju članka 17. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 24. Statuta Turističke zajednice grada Karlovca (Službeni Glasnik Grada Karlovca br. 01/2010) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Karlovca od 03.05.2018. godine, Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca dana 09.05.2018. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice grada Karlovca

Kandidati moraju uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14 i 127/17) ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 21. i 23. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), te člankom 2. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17) i to kako slijedi:

1. da ima završen najmanje specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij (300 ECTS bodova);

2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. ovoga članka;

3. da izradi prijedlog svog programa rada turističke zajednice za narednu kalendarsku godinu;

4. da aktivno zna jedan svjetski jezik;

5. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

6. da poznaje rad na osobnom računalu;

7. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja turizma, dok ta mjera traje.

Prijava mora sadržavati ime i prezime kandidata, adresu, broj telefona, broj mobitela i e-mail adresu, naznaku kako je riječ o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata .

Uz pisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– životopis,
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma),
– dokaze iz kojih je vidljivo da kandidat ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima s područja turizma za koje je kao uvjet propisan minimalno studij iz točke 1. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17 i 72/17), (radna knjižica, elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje određeno radno iskustvo na poslovima u turizmu, ugovor o radu i sl.),
– prijedlog Programa rada turističke zajednice za jednogodišnje razdoblje,
– dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike i sl.),
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko ima položen ispit) ili izjavu da ga nije dužan polagati (napomena: u skladu s člankom 23. stavkom 5. i 6.  Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, direktorom može biti imenovana i osoba koja u trenutku sklapanja ugovora o radu nema položen stručni ispit za rad u turističkom uredu uz uvjet da stručni ispit položi u roku od jedne godine od dana stupanja na rad ili je riječ o osobi koja ima odgovarajuću stručnu spremu i najmanje 10 godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi).
– dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove i sl.).

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Ponude na natječaj s posebnim prilozima dostavljaju se poštom u zatvorenoj kuverti s naznakom: „za natječaj – ne otvarati“ na adresu:

Turistička zajednica grada Karlovca
Petra Zrinskog 3
47 000 Karlovac

Kandidati dostavljaju sve priloge u neovjerenoj preslici te su dužni na poziv Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Karlovca dostaviti na uvid originale.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave potpune i pravovremene obavit će se razgovor.

Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca će za svakog kandidata putem Ministarstva pravosuđa provjeriti da li postoji zapreka iz Ad. 7. uvjeta ovog Natječaja.

Ukoliko se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran natječaj će se ponoviti.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Karlovca o imenovanju direktora Turističkog ureda Turističke zajednice grada Karlovca ili o ponavljanju natječaja.

TURISTIČKO VIJEĆE

TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA KARLOVCA

Predsjednik Damir Mandić, dipl. teol, v.r.

Tekst natječaja možete preuzeti ovdje – natjecaj_za_direktora_tz_karlovac_2018

Skip to content