NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji „Advent u Karlovcu 2021.”

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji „Advent u Karlovcu 2021.”

Karlovac, 21. listopada 2021.
Ur.broj: 538-1

Temeljem članka 23. Izjave o osnivanju tvrtke Mladost d.o.o. Karlovac, Odluke o organizaciji manifestacije „Advent u Karlovcu 2021.“ KLASA: 610-01/21-01/06, URBROJ: 2133/01-09/02-21-2 od 19.10. 2021. i Odluke gradonačelnika Grada Karlovca o uvjetima i načinu korištenja javnih površina i montažnih objekata na manifestaciji „Advent u Karlovcu 2021.“ KLASA: 610-01/21-01/06, URBROJ: 2133/01-09/03-21-3 od 20.10. 2021. objavljuje se

NATJEČAJ
za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji
„Advent u Karlovcu 2021.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. i Turistička zajednica Grada Karlovca Izvršni organizatori manifestacije „Advent u Karlovcu 2021.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održavati u vremenu od 17.12. 2021. do 01.01.2022. godine.
U okviru Manifestacije na lokacijama užeg centra grada na području Gradske četvrti Zvijezda potrebno je osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prigodnu prodaju u montažnim objektima;

CIJELI TEKST NATJEČAJA možete preuzeti na poveznici OVDJE.

Dokumentacija:
Javni natječaj_ADVENT 2021
Obraz.ponude_trgovci_Advent 2021
Obraz.ponude_ugostitelji_Advent 2021
SHEMA ADVENT 2021_

Javni poziv za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2022. godini

Javni poziv za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2022. godini

Poziv za kandidiranje manifestacija/događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednosti karlovačkog turističkog proizvoda, a time i razvoja turizma grada Karlovca. U cilju poticanja razvoja turističke ponude grada Karlovca te potpore zainteresiranim subjektima u organizaciji manifestacija/događanja koja nadopunjuju turističku ponudu te u cilju promocije cjelokupnog turističkog proizvoda grada, Turistička zajednica grada Karlovca će i sljedeće godine  sufinancirati:

1) kulturne, tradicijske i umjetničke manifestacije

2) zabavne manifestacije

3) sportske manifestacije

4) gastro manifestacije

5) i ostale

Kandidirati se mogu pravne i fizičke osobe (organizatori manifestacija): udruge, zadruge, turističke agencije, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, javne ustanove, sportski klubovi i županijski sportski savezi, OPG-i, trgovačka društva i obrti. Neće se sufinancirati obljetnice, proslave i slične aktivnosti nego isključivo turističke manifestacije. Ukoliko manifestacija ima više suorganizatora, istu manifestaciju može kandidirati samo jedan suorganizator.

Ukupni fond Javnog poziva iznosi 70.000 kuna.

Realizacija ovog Javnog poziva podložna je promjenama pod utjecajem izvanrednih okolnosti i prilagođavat će se naknadnim odlukama Turističkog vijeća tokom 2022. godine.

Prihvatljivi troškovi:

 • najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i dr.),
 • nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja,
 • najam prostora za održavanje događanja,
 • najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju događanja,
 • troškove smještaja, putne troškove izvođača i vanjskih suradnika,
 • troškove promocije događanja (oglašavanje u tisku, na radiju, vanjsko oglašavanje, online..),
 • izrada promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi, grafičko oblikovanje i izrada oglasa i drugih promotivnih alata i dr.),
 • usluge zaštitarske službe,
 • druge troškove neposredne organizacije događanja, koje TZGK smatra opravdanim.

Troškovi koji nisu prihvatljivi:

 • kupnja nekretnina/prijevoznih sredstava,
 • troškovi redovnog poslovanja organizatora događanja (plaće i troškovi prijevoza zaposlenih,porezi, doprinosi, kamate i sl.),
 • honorare (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika,
 • izrada studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
 • sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju i ciljeve kandidiranog događanja.

U svim vrstama oglašavanja, osim na radiju, organizator manifestacije/događanja obvezuje se objaviti logo TZ grada Karlovca te u svakoj medijskoj komunikaciji navoditi TZ grada Karlovca kao partnera.

U odabir će ući one manifestacije koje su organizirane na području grada Karlovca, a doprinose sljedećim ciljevima:

– stvaranje prepoznatljivog imidža karlovačkog turizma i promocija grada

– obogaćivanje, unapređenje i razvoj turističke ponude grada Karlovca kao turističke  destinacije

– povećanje ugostiteljskog i drugog turističkog prometa

Kriteriji za odobravanje potpora su:

 • Vrijeme održavanja programa
 • Trajanje programa
 • Tradicija održavanja programa/održivost
 • Osigurano financiranje programa (vlastita sredstva i ostalih subjekata)
 • Sudjelovanje više interesnih subjekata javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji programa
 • Promocija programa (medija plan i iznos sredstava za promociju)
 • Medijska pokrivenost manifestacije, PR plan komunikacije
 • Ekonomski i drugi učinci manifestacije (broj posjetitelja, broj noćenja, promet/prihod od programa)

Za kandidiranje programa organizator mora dostaviti:

 1. ispunjen obrazac „Program za sufinanciranje 2022.“ objavljen na web stranicama  www.visitkarlovac.hr
 1. dokaz o pravnom statusu organizatora programa (preslika)
 2. potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja uključujući turističku članarinu za obveznike koji podliježu plaćanju iste (potvrda ne smije biti starija od 30 dana)

Turistička zajednica grada Karlovca zadržava pravo od organizatora programa zatražiti dodatna pojašnjenja vezana za dostavljenu dokumentaciju. Komisija koju imenuje Turističko vijeće Turističke zajednice grada Karlovca temeljem pristiglih zahtjeva bodovat će programe sukladno utvrđenim kriterijima te sastaviti prijedlog koji će dostaviti Turističkom vijeću Turističke zajednice grada Karlovca koje donosi konačnu odluku o odabiru programa. Ukoliko Turističko vijeće smatra da dostavljeni program nije odgovarajući zadržava pravo ne odabrati niti jedan bez obrazloženja.

Popis odabranih manifestacija/događanja  bit će objavljen na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Karlovca .

Ponude programa podnose se isključivo poštom ili e-mailom na adresu:
Turistička zajednica grada Karlovca
Petra Zrinskog 3
47000 Karlovac
ili info@visitkarlovac.hr

Rok za podnošenje ponuda je 26. 10. 2021. godine. U obzir će ući i ponude zaprimljene poštom sa navedenim datumom.

TZ grada Karlovca će s organizatorom odabranog programa sklopiti ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Odobrenim iznosom sredstava direktno će se podmiriti dio stvarnog troška programa.

Organizator manifestacije/događanja po završetku je dužan u TZ grada Karlovca dostaviti:

− ispunjen obrazac izvješća o realizaciji manifestacije/događanja s posebnim naglaskom na osnovne ciljeve ovog Javnog poziva,

− fotografije (minimalno 2 fotografije za potrebe promocije događanja)

Ukoliko organizator manifestacije ne dostavi izvješće o realizaciji sufinanciranog programa gubi pravo na potporu prema Javnom pozivu za dostavu prijedloga manifestacija za sufinanciranje u 2023. godini.
Dodatne informacije možete zatražiti pisanim putem na info@visitkarlovac.hr najkasnije tri dana prije roka za dostavu kandidatura.

DOKUMENTI:

 

TZ grada Karlovca, u Karlovcu, 06. 10. 2021.

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. i Turistička zajednica grada Karlovca Izvršni organizatori manifestacije „Dani piva Karlovac 2021.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održavati u vremenu od 27. do 31. kolovoza 2021. godine.
U okviru Manifestacije na lokacijama užeg centra grada na području Gradske četvrti Zvijezda potrebno je u vremenu od petka 27. do utorka 31. kolovoza 2021. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim objektima;

A) Površine, objekti i uvjeti zakupa

VIII. IGRALIŠTE UZ SOKOLSKI DOM
Radno vrijeme*:
Petak (27.08) obavezno 18:00 do 23:00 h
dozvoljeno 16:00 do 23:00 h
Subota i nedjelja (28. i 29.08.) obavezno 18:00 do 23:00 h
dozvoljeno 11:00 do 23:00 h
Ponedjeljak i utorak (30. i 31.08.) obavezno 18:00 do 23:00 h
dozvoljeno 16:00 do 23:00 h
*radno vrijeme može biti korigirano sukladno preporukama Stožera civilne zaštite
Lokacije i vrste objekata po Shemi 2 s početnim cijenama zakupa:

VII.1. Lunapark veličine 1800 m² (60x30m) : LUNAPARK 25.000,00 Kn +PDV
Posebni uvjeti za lunapark:
– Lunapark treba sadržavati zabavne naprave isključivo za djecu starosti do 12 godina,
kombinaciju zabavnih naprava i „napuhanaca“,
– Nije dozvoljeno puštanje glazbe na prostoru lunaparka,
– Na prostoru lunaparka nije dozvoljena niti jedna druga djelatnost (trgovina, ugostiteljstvo i
sl.),
– Zakupnik je dužan podmiriti troškove utrošene električne energije tvrtki Mladost d.o.o.
temeljem posebnog ugovora,
2
– Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne naprave , s potrebnim
dokumentima (atestima) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, odnosno
upozorenja o opasnosti prilikom korištenja,
– Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis i fotografije svih zabavnih sprava koje nudi
u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića,
– Održavanje čistoće i čišćenje zakupljenog prostora, snosi zakupnik, koji je dužan vratiti
zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu,
– Tijekom zakupa obveza zakupnika je prostor i zabavne naprave iste održavati čiste i uredne,
– Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku
od tri radna dana,
– Osim zakupnine, zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog
neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu sigurnost inventara
i dobara luna-parka,
– Zakupljena javna površina ne može se dati u podzakup niti se pravo zakupa može prenositi na
druge osobe,
– Zakupnik ne smije reklamirati djelatnosti drugih osoba.

VIII. 2. Vlastita pokretna naprava: VPN – 1, bomboni i kond. proizvodi 2.500,00 Kn + PDV

VIII.3. Vlastita pokretna naprava: VPN – 9, baloni, kokice, šećerna vata 2.500,00 Kn + PDV

KOMPLETAN TEKST NATJEČAJA preuzmite OVDJE

Shema br. 2 DPK 2021

Obrazac za prijavu – trgovačka djelatnost, OPG 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti isključivo elektroničkim putem; upite slati na e-adresu: info@mladost-sport.hr

Program Manifestacije sa izvođačima i rasporedom događanja može se pratiti na mrežnim stranicama; www.danipiva.net

Na pivo u Karlovac – javni poziv

Na pivo u Karlovac – javni poziv

Karlovac je poznat diljem Hrvatske i svijeta kao grad piva. TZ grada Karlovca u suradnji s dionicima radi na pozicioniranju Karlovca kao gastro destinacije s posebnom ponudom jela s pivom te najširim i najfinijim izborom piva.  

Prošle godine osmislili smo i započeli s promotivnom aktivnošću Na pivo u Karlovac u koju su se imali priliku uključiti svi zainteresirani ugostitelji ali i drugi dionici koji mogu prijaviti i svoju postojeću pivsku ponudu kao i različite tematske sadržaje vezane uz pivo. 

Ove godine održavanje manifestacije Dani piva Karlovac planira se od 27. do 31. kolovoza. Nadogradnja Dana piva i Karlovca kao pivske gastro destinacije i ove godine bit će ponuda programa vezanih uz pivo svih prijavljenih ugostiteljskih i drugih objekata. 

Turistička zajednica grada Karlovca prikupit će svu pivsku ponudu, tj. programe koje planirate u svojim objektima u razdoblju od 20. kolovoza do 5. rujna 2021. te će provesti promotivne aktivnosti s ciljem privlačenja posjetitelja motiviranih originalnom pivskom ponudom u Karlovac.   


JAVNI POZIV za iskazivanje interesa za predlaganje programa pivskih sadržaja i ponude putem Obrasca za prijavu

TRAJANJE 20. kolovoza – 05. rujna 2021. godine

NAZIV PROGRAMA/PONUDE

Nazivi Vaših programa/ponude mogu biti vezani uz pivo, naziv Vašeg objekta ili uz neke od asocijacija na grad Karlovac, atrakcije ili lokacije u gradu, poznate osobe koje su rođene ili su živjele u Karlovcu, doba godine i sl.

TEMA

Brendiranje Karlovca kao pivske destinacije koja nudi jela spravljena s pivom i razne vrste piva bez obzira na proizvođača. Kod marketinških aktivnosti neće se navoditi brend piva pa nije dozvoljeno korištenje naziva brenda piva u nazivu Vašeg programa u objektu. Ovogodišnja aktivnost prilagodba je trenutnim uvjetima poslovanja i održat će se u svim zainteresiranim ugostiteljskim objektima tipa restoran/caffe bar i sl. s naglaskom na ponudu jela s pivom, jela koja se dobro sljubljuju s pivom te razne vrste piva.

Na pivo u Karlovac je trajni sadržaj odnosno dodana vrijednost najprepoznatljivije gradske manifestacije Dani piva.

PROGRAM/PONUDA

Molimo da u Obrascu za predlaganje programa (u privitku) navedete sadržaj/ponudu koju planirate imati u Vašem objektu u navedenom razdoblju. Nije nužno osmišljavati nove sadržaje jer u obzir dolazi i prijava Vaše postojeće pivske ponude koju molimo da svakako navedete (vrste piva bez isticanja brenda – npr. svijetlo pivo u boci – 5 vrsta, craft pivo točeno – 4 vrste, pšenično pivo u boci – 2 vrste… i slično).

Programi mogu sadržavati (navodimo neke ideje):

– Glazbeni program – nastupi raznih izvođača (npr. Beer&jazz, Beer&rock…)

– Tematske večeri – (npr. večer svijetlog piva, večer nekog jela od pive ili jela koje se dobro sljubljuje s pivom)

– Kviz/igra/izložba na temu Karlovca i pive

– Ponude/Promo akcije/povoljnije cijene/nagradne igre u suradnji s lokalnim atrakcijama, smještajnim objektima i sl. (npr. tko posjeti više atrakcija u gradu ima gratis pivo/večeru – uz predočenje ulaznice)

– Degustacije piva

Prošlogodišnje primjere pivske ponude/programa možete pogledati na sljedećem linku https://visitkarlovac.hr/na-pivo-u-karlovac/

Napomena:

U Vašem objektu potrebno je držati se svih propisanih epidemioloških mjera koje su na snazi u trenutku izvođenja programa. Također, molimo prijavitelje da se pridržavaju svih zakonskih propisa koji uređuju njihovo poslovanje.

Popunjeni Obrazac za prijavu potrebno je poslati najkasnije do petka 13.08.2021. godine na e-adresu: info@visitkarlovac.hr

OBRAZAC ZA PRIJAVU – Na pivo u Karlovac_2021_Obrazac

JAVNI POZIV – Na pivo u Karlovcu_POZIV_2021

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

NATJEČAJ za zakup javnih površina i montažnih objekata ugostitelja i trgovaca na manifestaciji ”Dani piva Karlovac 2021.”

Grad Karlovac je Organizator, a tvrtka Mladost d.o.o. i Turistička zajednica Grada Karlovca Izvršni organizatori manifestacije „Dani piva Karlovac 2021.“ (u daljnjem tekstu: Manifestacija) koja će se održavati u vremenu od 27. do 31. kolovoza 2021. godine.

U okviru Manifestacije na lokacijama užeg centra grada na području Gradske četvrti Zvijezda potrebno je u vremenu od petka 27. do utorka 31. kolovoza 2021. godine osigurati raznovrsnu ugostiteljsku ponudu jela i pića, te prigodnu prodaju na štandovima i drugim montažnim objektima;

Tekst NATJEČAJA i dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

II. Javni poziv-DPK 2021
Obrazac ponude_ugostitelji – trgovci_DPK 2021
Obrazac ponude_VPN-DPK 2021
Shema 1_DpK-2021

Ponude se podnose Izvršnom organizatoru, na adresu:
MLADOST d.o.o., Rakovac 1, 47000 Karlovac, sa naznakom; JAVNI NATJEČAJ ”DANI PIVA KARLOVAC 2021.“
Ponude se zaprimaju na urudžbeni zapisnik Izvršnog organizatora – Mladost d.o.o. do 03. kolovoza 2021. (utorak) do 12:00 sati – bez obzira na način dostave.

3.8.2021.

ODLUKA

Odluka_o odabiru prihvatljivih prijava-najam jav. povr.i mont. obj.na manif. Dani piva Karlovac 2021

 

Skip to content