Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto – stručni suradnik za razvoj proizvoda

Na temelju članaka 38., 42.Statuta Turističke zajednice grada Karlovca (Glasnik Grada Karlovca    14/2020), članaka 55., 56., 57. i 58. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 64/23), članaka    4., 5. i 6. Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Karlovca a u skladu sa Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, NN 42/20) i Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), Turističke zajednice grada Karlovca objavljuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za radno mjesto

STRUČNI SURADNIK ZA RAZVOJ PROIZVODA

(1 izvršitelj/ica – m/ž)

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete sukladno članku 21. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19 i 42/20) te članka 6. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22) kako slijedi:

 

Uvjeti:

 1. završena najmanje srednja škola (gimnazija, četverogodišnja ili petogodišnja strukovna

škola)

 1. najmanje jedna godina radnog iskustva;
 2. znanje jednog stranog jezika
 3. znanje rada na osobnom računalu.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme do 31. prosinca 2024. godine zbog povećanog obima posla na radnom mjestu stručni suradnik za razvoj proizvoda.

Poželjna znanja i kompetencije:

 • Komunikacijske i organizacijske vještine
 • Marljivost, proaktivnost i inicijativa u radu
 • Sklonost timskom radu
 • Sposobnost praćenja poslova prema zadanim rokovima
 • Sklonost usvajanju novih znanja i vještina

 

Prijava na natječaj mora obavezno sadržavati:

 • Ime i prezime kandidata/kinje
 • OIB
 • Adresu
 • Broj telefona / mobitela i adresu elektroničke pošte
 • Specifikaciju priloga / priloženih dokaza uz prijavu
 • Vlastoručni potpis

 

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti:

 • Životopis, vlastoručno potpisan
 • Preslik osobne iskaznice
 • Dokaz o stručnoj spremi; preslik svjedodžbe, diplome ili potvrde iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja određenog ovim natječajem
 • Izvornik ili preslik dokumenta iz kojeg je vidljivo da kandidat / kinja ima potrebno radno iskustvo u trajanju od najmanje jedne godine
 • Dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)
 • Dokaz o znanju rada na osobnom računalu ( preslik odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa)

Napomene:

 • Sve gore navedene isprave prilažu se uz prijavu u neovjerenoj preslici, ali prije donošenja odluke o izboru od kandidata se može zatražiti dostava dokumentacije u izvorniku ili ovjerenoj preslici, kao i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta iz natječaja. Za slučaj da kandidat/kinja ne dostavi izvornike isprava u za to dodijeljenom roku, smatrat će se da je isti/a povukao/la prijavu;
 • Natjecati se mogu osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17), a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe;
 • Kandidati prijavom na Javni natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1);
 • Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave, kao i prijave koje su dostavljene na način različit od načina dostave propisanog ovim  natječajem, neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave;
 • Osobe koje podnesu nepotpune, nerazumljive, nepravodobne prijave kao i kandidati koji prijave dostave na način različit od načina dostave propisanog ovim natječajem, ili koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj;
 • Odabrani kandidat/-kinja ne smije biti u sukobu interesa vezanom uz posao za koji se prijavljuje počevši od dana sklapanja ugovora o radu.

 

Turistička zajednica grada Karlovca provesti će administrativnu provjeru pristiglih prijava nakon čega će se održati intervju / usmeni razgovor s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja. Na usmenom razgovoru provest će se i provjera znanja i sposobnosti a o terminu razgovora kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Za kandidata koji ne pristupi usmenom razgovoru u određeno vrijeme smatrat će se da je povukao / la prijavu na natječaj.

Turistička zajednica grada Karlovca zadržava pravo ne odabrati niti jednog kandidata / kinju te poništiti natječaj u svako vrijeme bez obveze obrazlaganja svoje odluke.

 

Podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 8 (osam) dana a počinje teći prvi slijedeći dan od dana objave na službenoj internet stranici Turističke zajednice grada Karlovca www.visitkarlovac.hr.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto stručni suradnik za razvoj proizvoda “ osobno ili preporučeno poštom na adresu:

Turistička zajednica grada Karlovca
Petra Zrinskog 3
47000 Karlovac

Obavijest o objavljenom natječaju objavit će se na internet stranicama Turističke zajednice grada Karlovca dana 24. travnja 2024. godine. Rok za podnošenje prijava ističe 2. svibnja 2024. godine u 16 sati neovisno o načinu dostave.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Direktorica Turističke zajednice grada Karlovca
Marina Burić, dipl.oec.

 

 

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.